METRO HEALTH 

เราเน้นที่คุณภาพในการบริการ มีการจัดการดูแล สุขภาพที่เหมาะสม โดยเน้นความปลอดภัยในการดูแลรักษา เป็นหลักเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและปลอดภัย มีการ พัฒนาบุคลากรและปรับปรุงสถานที่ตลอดเวลาที่ผ่านมา  

   02-1238715 / 064-7853078  

บริการของเรา

 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

เราเชื่อว่าไม่มีสิ่งใดยืนยันในคุณภาพของการบริการและการรักาษาได้ดีเท่ากับเสียงจากปากของคนไข้ ที่ได้เข้ารับการรักษาจากเราเท่านั้น ด้วยเหตุนี้เราจึงมั่นใจในความพึงพอใจของคนไข้จากหลากหลายที่มาทั่วประเทศ!

 

 

 

ช่องทางติดต่อ